Хууль журам

Хууль
 1. Компанийн тухай хууль
 2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
 3. Авилгалын эсрэг хууль
 4. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль
Журам
 1. Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний журам
 2. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журам
 3. Интернэт дансны үйлчилгээ үзүүлэх журам
 4. Үнэт цаасны хадгаламжийн журам
 5. Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам
 6. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг хадгалах, биржийн бус арилжаагаар өмчлөх эрх бүртгэх журам
 7. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урдчилан сэргийлэх, харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам
 8. Засгийн Газрын өрийн хэрэгслийг тусгаарлан бүртгэх журам
 9. Үнэт цаасанд нэгдсэн дугаар олгох журам
 10. Хаалттай хк-ийн хувьцааны хадгаламжийн болон хувьцаатай холбогдолтой төлбөр гүйцэтгэх гэрээ
 11. Кастодианы гишүүнчлэлийн журам
Маягт
 1. Үнэт цаасны бэлэглэлийн гэрээ
 2. Бэлэглэгч, бэлэг хүлээн авагчийн хүсэлт, мэдэгдэл
 3. Төвлөрсөн хадгаламжинд данс нээлгэх маягт /Иргэн/
 4. Төвлөрсөн хадгаламжинд данс нээлгэх гэрээ /хуулийн этгээд/
 5. Үнэт цаас шилжүүлэх өргөдөл
 6. Өв залгамжлалын өргөдлийн маягт
 7. Интернэт үйлчилгээний гэрээ, хүсэлт
 8. Хамтран ажиллах гэрээ /БДК/
 9. Компанийн нийт хувьцааны 5 болон түүнээс дээш багцыг өмчлөх болсон тухай мэдэгдэл
 10. Төвлөрсөн хадгаламжаас мөнгө хүссэн өргөдөл
 11. Хаалттай ХК-ийн хувьцааг худалдах, худалдан авах гэрээний хүсэлт, мэдэгдэл
 12. Үнэт цаасаар гэрчлэгдэх өмчлөх эрхээр үүргийн гүйцэтгэл хангахыг зөвшөөрсөн тухай батламж
 13. Төвлөрсөн хадгаламжийн данснаас зарлага хийх мэдэгдэл /МИК бонд/
 14. Гарын үсгийн баталгааны маягт
 15. Данс нэгтгэх өргөдөл
 16. Мэдээлэл засах өргөдөл
 17. Үнэт цаас шилжүүлэх өргөдөл /кастодиан банкны харилцагч/
 18. Шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлт

Стандарт

Байршил

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2017 "ҮЦТХТ" ХХК